Aurandea | Online poradci pro váš šťastný život

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost AURANDEA s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), včetně vedení uživatelského účtu na webových stránkách www.aurandea.com za účelem plnění poskytovaných služeb. Dále společnost AURANDEA s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti. 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost AURANDEA s.r.o., se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo: 075 85 276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303568 (dále jen „správce“). 

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, adresa elektronické pošty info@aurandea.com, telefon.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smluv mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takových smluv ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména ke splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále splnění právních povinností, které se na správce vztahují.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či k provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy budou správcem zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z příslušné smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující technické, konzultační či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů), včetně provozu software a ukládání dat.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 

Verze ze dne 23/1/2019