Aurandea | Online poradci pro váš šťastný život

Obchodní podmínky společnosti AURANDEA s.r.o.

se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 07585276

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303568


ČÁST A – OBECNÁ ČÁST

1.      Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností AURANDEA s.r.o., se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 07585276, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303568 (dále jen „poskytovatel“) a třetími osobami, a to poradci a uživateli (dále jen „poradce“ a „uživatel“) vznikající ze (i) smluv o poskytování služeb uzavřených mezi poskytovatelem a poradcem (dále jen „smlouva o službách“) a ze (ii) smluv o uživatelském účtu uzavřených mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen „smlouva o uživatelském účtu“), uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.aurandea.com (dále jen „webová stránka“).

1.2.    Poskytovatel je obchodní společnost jejímž předmětem podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti Zprostředkování obchodu a služeb a Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

1.3.    Poradce je osoba, která je podnikatelem a dle informací dostupných poskytovateli je oprávněná poskytovat spotřebitelům poradenskou a konzultační činnost a má zájem poskytovat poradenské a konzultační služby uživatelům. Pro vyloučení pochybností platí, že Poskytovatel odbornost Poradců žádným způsobem neověřuje.

1.4.    Uživatelem je osoba, která má zájem o poskytnutí poradenské a konzultační služby ze strany poradce.

1.5.    Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o službách a smlouvy o uživatelském účtu.

1.6.    V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude stranám oznámena elektronickou poštou na adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3). Změnu obchodních podmínek může strana odmítnout a smlouvu o službách či smlouvu o uživatelském účtu v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.7 obchodních podmínek.

1.7.    Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek stranou pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy.

2.      Uzavření smlouvy službách a smlouvy o uživatelském účtu

2.1.    Návrh na uzavření smlouvy o uživatelském účtu provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat“ (dále v tomto odstavci jen „žádost o registraci“). V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel do uživatelského účtu nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v žádosti o registraci informace nezbytné k plnému zprovoznění uživatelského účtu (dále v tomto odstavci jen „akceptace“). Doručením akceptace účastníkovi je smlouva o uživatelském účtu uzavřena.

2.2.    Výzvu k podání návrhu na uzavření smlouvy o službách provede poradce vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat“ (dále v tomto odstavci jen „žádost o registraci“). V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli je poskytovatel oprávněn zaslat do uživatelského účtu nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v žádosti o registraci návrh na uzavření smlouvy obsahující informace nezbytné k plnému zprovoznění uživatelského účtu a text obchodních podmínek a sazebníku poplatků. V případě akceptace ze strany poradce je doručením akceptace poskytovateli smlouva o službách uzavřena.

2.3.    Údaje uvedené účastníky v žádosti o registraci jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.

2.4.    Účastníci souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o službách či smlouvy o uživatelském účtu neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.5.    Účastník bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o službách či smlouvu o uživatelském účtu (odmítnout registraci účastníka), a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči poskytovateli.

2.6.    Účastníci souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí účastník sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

3.      Uživatelský účet

3.1.    Poradce je na základě uzavření smlouvy o službách oprávněn přistupovat do svého uživatelského rozhraní v rámci uživatelského účtu a na webovou stránku. Uživatel je na základě uzavření smlouvy o uživatelském účtu oprávněn přistupovat do svého uživatelského rozhraní v rámci uživatelského účtu a na webovou stránku. Ze svého uživatelského účtu může účastník zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat informace (včetně datových souborů) a provádět jejich správu, vkládat a odstraňovat diskusní příspěvky či jiné informace a provádět jejich správu, komunikovat s ostatními účastníky, právně s nimi jednat a poskytovat či přijímat služby (dále jen „uživatelský účet“).

3.2.    Uživatelský účet účastníka bude plně zprovozněn, jakmile účastník na webové stránce zadá informace nezbytné k plnému zprovoznění uživatelského účtu.

3.3.    Při registraci na webové stránce je účastník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené účastníkem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem i ostatními účastníky považovány za správné. Každý účastník může mít pouze jeden uživatelský účet.

3.4.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Účastník souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované poskytovatelem či jinou osobou. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany účastníka. Účastník se zavazuje, že uživatelské jméno ani heslo nebudou obsahovat osobní údaje účastníka.

3.5.    Uživatelské jméno a heslo slouží i k označení osoby jako subjektu, který právně jednal (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní jednání chtěl skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti (důkazní funkce).

3.6.    Poskytovatel může účastníkovi znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy účastník poruší své povinnosti vůči poskytovateli.

4.      Práva a povinnosti při poskytování služby poskytovatelem

4.1.    Poskytovatel nemusí poskytovat službu dle smlouvy o službách a smlouvy o uživatelském účtu (dále jen „služba poskytovatele“) v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně účastníka nebo na straně jiných osob. Službu poskytovatele tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Při poskytování služby poskytovatele může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Informace uložené uživatelem v rámci služby poskytovatele nemusí být poskytovatelem zálohovány. Účastníci souhlasí s tím, že informace uložené účastníky v rámci služby mohou být poskytovatelem porušeny či jinak znehodnoceny.

4.2.    Účastník souhlasí s tím, že v rámci služby poskytovatele může být zobrazována reklama, včetně reklamy třetích osob.

4.3.    Zobrazení informací ukládaných účastníkem v rámci služby poskytovatele může být poskytovatelem odloženo. Informace uložené účastníkem v rámci služby poskytovatele mohou být poskytovatelem kdykoliv odstraněny.

4.4.    Poskytovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby poskytovatele. V souvislosti s plněním této své povinnosti může poskytovatel provádět plánované odstávky služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či upgrade software na serveru. Pokud to charakter odstávky služeb dovoluje, bude poskytovatel dle svých možností realizovat odstávku služeb v době nižšího využívání služeb (v nočních hodinách).

4.5.    Poskytování služby poskytovatele může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

5.      Využívání služby - obsah ukládaný uživatelem

5.1.    Účastníci nesmí v rámci služby poskytovatele, ani v rámci služby poskytované poradcem uživateli ukládat nebo šířit informace (soubory), jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:

5.1.1. zasahuje do autorských práv, práv k ochranným známkám, či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,

5.1.2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,

5.1.3. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

V případě porušení povinnosti dle tohoto čl. 5.1 si poskytovatel vyhrazuje právo veškerý protiprávní obsah z webové stránky odstranit, a to i bez předchozího upozornění účastníka.

5.2.    Účastník bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená účastníkem v uživatelském účtu.

5.3.    Není-li s poskytovatelem dohodnuto jinak, účastník nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je reklamního či propagačního charakteru. Účastník nesmí rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení či jiné hromadné zprávy. Účastník nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Účastník nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.

5.4.    Účastník nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu. Účastník nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

5.5.    Účastník nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Účastník nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další osoby užívající službu či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele.

5.6.    Za soulad informací ukládaných či šířených v rámci služby účastníkem s obecně závaznými právními předpisy odpovídá účastník. Účastník bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných účastníkem. Účastník bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony účastníka.

5.7.    Poskytovatel je oprávněn, avšak nikoliv povinen, provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených účastníkem v rámci služby. V případě, že poskytovatel zjistí, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatelem oprávněn odstoupit od smlouvy o službách a smlouvy o uživatelském účtu. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených účastníkem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených účastníkem v rámci služby.

5.8.    V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o službách a smlouvy o uživatelském účtu bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se účastník předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených účastníkem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany nebo práva na ochranu osobnosti, zavazuje se účastník hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

6.      Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1.    Poskytovatel není ve vztahu k účastníkům vázán žádnými kodexy chování.

6.2.    Mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 15.6). Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle poskytovatel na elektronickou adresu účastníka.

6.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o uživatelském účtu je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o uživatelském účtu.

6.4.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.5.    Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.6.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Účastník může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 15.6). Smluvní strany smluvily, že poskytovatel odpovídá účastníkovi pouze za zaviněné porušení jeho povinností.

6.7.    V případě vzniku újmy na straně účastníka v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle smlouvy o službách a smlouvy o uživatelském účtu, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o službách a smlouvy o uživatelském účtu omezení náhrady této případné újmy vzniklé účastníkovi tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší 100,- Euro. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o službách a smlouvy o uživatelském účtu, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla účastníkovi v důsledku vad plnění poskytovatele vzniknout, může činit maximálně částku 100,- Euro.

6.8.    Účastník bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze.

7.      Ochrana osobních údajů účastníka

7.1.    Svou informační povinnost vůči účastníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů účastníka pro účely plnění smlouvy o službách a smlouvy o uživatelském účtu a pro účely jednání o této smlouvě plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.     Svolení k zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies

8.1.    Účastník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na adresu účastníka uvedenou v uživatelském účtu a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu účastníka. Účastník souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají službu, na adresu účastníka. Svou informační povinnost vůči účastníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů účastníka pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.2.    Účastník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozpoznání webového prohlížeče účastníka při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač účastníka, může účastník souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

9.      Trvání smlouvy

9.1.    Smlouva o službách a smlouva o uživatelském účtu nabývá účinnosti uzavřením a je uzavřena na dobu neurčitou.

9.2.    Poradce může účinnost smlouvy o službách a uživatel účinnost smlouvy o uživatelském účtu ukončit kdykoliv faktickým úkonem spočívajícím v odstranění svého uživatelského účtu. Účastník bere na vědomí, že odstraněním uživatelského účtu nemusí dojít k odstranění všech informací uložených účastníkem v rámci služby.

9.3.    V případě, že účastník poruší některou svou povinnost vůči poskytovateli, může poskytovatel smlouvu o službách i smlouvu o uživatelském účtu vypovědět. Výpověď smlouvy podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení účastníkovi. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva okamžikem účinnosti této výpovědi.

9.4.    Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je účastník, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může účastník využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem.

10.  Doručování – Právní Jednání

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o službách a smlouvou o uživatelském účtu musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou nebo prostřednictvím uživatelského účtu.

10.2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

ČÁST B – SMLOUVA O SLUŽBÁCH

11.  Podmínky poskytování služeb

11.1. Smlouva o službách je mezi poradcem a poskytovatelem uzavřena okamžikem dle čl. 2 obchodních podmínek.

11.2. Na základě smlouvy o službách je poradce oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu a dále se poskytovatel zavazuje, že poradci poskytne v rámci jeho uživatelského účtu a v rámci webové stránky možnost on-line poskytovat uživatelům služby, v rámci technických možností webové stránky tyto služby inzerovat a uzavírat s uživateli smlouvy o poskytování poradenských služeb (dále jen „smlouva o poskytování poradenských služeb“). Poradce se zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytované služby odměnu.

11.3. Právně vůči sobě jednat a měnit podmínky sjednané ve smlouvě o službách, včetně změny výše odměny, mohou strany prostřednictvím uživatelského účtu, nebo pomocí elektronické pošty.

11.4. Poskytovatel je oprávněn jménem a na účet poradce prostřednictvím webové stránky zajišťovat platbu uživatele za služby poskytnuté na základě smlouvy o poskytování poradenských služeb.

11.5. Poskytovatel se nepodílí na poskytování poradenských služeb uživateli poradcem, ani tyto služby sám uživateli neposkytuje.

11.6. Poradce není oprávněn komunikovat s uživatelem jinak, než v rámci uživatelského účtu a webové stránky prostřednictvím komunikační aplikace třetí strany. Poradce není oprávněn poskytovat své služby uživateli po dobu účinnosti smlouvy o službách jinak, než formou on-line komunikace v rámci uživatelského účtu a webové stránky prostřednictvím komunikační aplikace třetí strany; poradce není oprávněn poskytovat své služby uživateli po dobu 3 (tří) let od ukončení účinnosti smlouvy o službách. Poruší-li poradce některou ze svých povinností dle tohoto článku, je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100,- Euro za každé takové porušení; tímto ujednáním není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.

12.  Smlouva o poskytování poradenských služeb, platby uživatele, odpovědnost za vady a reklamace

12.1. Obsahem smlouvy o poskytování poradenských služeb bude úplatné poskytování poradenských a konzultačních služeb zejména v oblasti osobnostního rozvoje a vztahů poradcem uživateli formou on-line komunikace v rámci uživatelského účtu a webové stránky. Další obsah smlouvy o poskytování poradenských služeb bude určen dohodou mezi poradcem a uživatelem. Poradce ve smlouvě o poskytování poradenských služeb smluví, že platebním místem pro úhradu úplaty za služby hrazené uživatelem poradci bude účet poskytovatele. Úplata za služby hrazené uživatelem poradci může být hrazena uživatelem i zálohově před uzavřením smlouvy o poskytování poradenských služeb nebo před poskytnutím služby, formou kreditu, placeného na platební místo určené poradcem, a to na účet poskytovatele.

12.2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o poskytování poradenských služeb ohledně odpovědnosti poradce za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poradce za vady služeb u poradce zejména prostřednictvím uživatelského účtu a webové stránky. Smluvní strany smluvily, že poradce odpovídá uživateli pouze za zaviněné porušení jeho povinností. Uživatel je zejména oprávněn uplatnit právo z vadného plnění přímo u poradce, popř. prostřednictvím poskytovatele elektronickou poštou na adresu elektronické pošty info@aurandea.com, a to do 24 hodin od poskytnutí služby; v případě, že bude taková reklamace uznána, bude uživateli vrácena uhrazená odměna či její část a bude připsána formou kreditu na platební místo určené uživatelem, a to na účet poskytovatele; uživatel je oprávněn částku použít na úhradu dalších služeb.

13.  Odměna

13.1. Nárok na odměnu vzniká poskytovateli uzavřením smlouvy o poskytování poradenských služeb a úhradou odměny za služby uživatelem poradci. Odměna se určí jako poměrná část z odměny uhrazené uživatelem poradci za poskytnuté služby; v případě, že poskytovatel bude plátcem DPH, bude odměna určená dle předchozí věty zahrnovat i DPH v zákonné výši. Konkrétní výše odměny bude smluvena při uzavření smlouvy o službách a bude uvedena v sazebníku poplatků, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a smlouvy o službách. Sazebník poplatků bude zaslán poradci elektronicky po uzavření smlouvy o službách a odsouhlasení těchto obchodních podmínek; sazebník poplatků může obsahovat i ujednání dalších vzájemných práv a povinností.

13.2. Odměna je zúčtovaná dvakrát měsíčně, a to vždy k 14. (čtrnáctému) a poslednímu dni každého kalendářního měsíce na základě daňového dokladu – faktury vystaveného poskytovatelem. Poskytovatel vystaví daňový doklad – fakturu za předchozí období do 5 pracovních dní od uplynutí tohoto období, za který je odměna placena. Pokud poskytovatel bude plátcem DPH, bude DPH bude smluvními stranami placena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

13.3. Pohledávka poskytovatele vůči poradci na úhradu odměny může být započtena oproti pohledávce poradce vůči poskytovateli na vyplacení odměny hrazené uživatelem poradci na účet poskytovatele, jako na platební místo určené poradcem.

ČÁST C – SMLOUVA O UŽIVATELSKÉM ÚČTU

14.  Podmínky užívání uživatelského účtu

14.1. Smlouva o uživatelském účtu je mezi uživatelem a poskytovatelem uzavřena okamžikem dle čl. 2 obchodních podmínek.

14.2. Na základě smlouvy o uživatelském účtu je uživatel oprávněn bezplatně užívat uživatelský účet způsobem uvedeným v části A obchodních podmínek a v rámci webové stránky on-line využívat služby poradců dle smlouvy o poskytování poradenských služeb.

14.3. Poskytovatel pro uživatele nevyvíjí zprostředkovatelskou činnost.

ČÁST D – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.  Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o službách nebo smlouvou o uživatelském účtu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není účastník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

15.2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky, nestanoví-li donucující ustanovení právního řádu jinak.

15.3. Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o službách a ze smlouvy o uživatelském účtu postoupit na třetí osobu, s čímž účastník výslovně souhlasí.

15.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.5. Smlouva o službách a smlouva o uživatelském účtu jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné.

15.6. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty: info@aurandea.com nebo zde: https://aurandea.com/cs/faq telefon:  +420 725 572 746


Verze ke dni 24/7/2019

Konec obchodních podmínek společnosti AURANDEA s.r.o.
Obchodní podmínky upravující vztah mezi poradcem a uživatelem

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi poradcem a osobami, kterým poradce poskytuje poradenské služby (dále jen „uživatel“) vznikající ze smluv o poskytování poradenských služeb uzavřených mezi poradcem a uživatelem prostřednictvím webové stránky www.aurandea.com a na ní umístěného uživatelského účtu (dále jen „smlouva o poskytování poradenských služeb“, „webová stránka“ a „uživatelský účet“).

1.2 Webové stránky a uživatelský účet jsou provozovány třetí osobou, a to společností AURANDEA s.r.o., se sídlem U libeňského pivovaru 63/2, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 07585276, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303568 (dále jen „poskytovatel“). Tyto obchodní podmínky nijak neupravují vztahy poradce či uživatele vůči poskytovateli vznikající při užívání webové stránky a uživatelského účtu; poskytovatel se nepodílí na poskytování poradenských služeb uživateli poradcem, ani tyto služby sám uživateli neposkytuje.

1.3 Poradce je osoba, která je podnikatelem a je oprávněná poskytovat spotřebitelům poradenskou a konzultační činnost a má zájem poskytovat poradenské a konzultační služby uživatelům.

1.4 Uživatelem je osoba, která má zájem o poskytnutí poradenské a konzultační služby ze strany poradce.

1.5 Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování poradenských služeb.

II. Uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb

2.1 Návrh na uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb provede uživatel na webové stránce v rámci uživatelského účtu žádostí o započetí komunikace s poradcem; tento návrh je poradce oprávněn akceptovat, a to zejména zahájením komunikace vedoucí k poskytování poradenské a konzultační služby uživateli; tím je prostřednictvím uživatelského účtu smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřena. Ve smlouvě je smluvena zejména specifikace poskytované poradenské a konzultační služby a výše odměny poradce.

2.2 Uživatel bere na vědomí, že poradce není povinen uzavřít smlouvu o poskytování poradenských sužeb, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči poradci.

III. Podmínky poskytování služeb

3.1 Na základě smlouvy o poskytování poradenských služeb se poradce zavazuje poskytovat uživateli poradenské a konzultační služby blíže specifikované ve smlouvě o poskytování služeb.

3.2 Poradce je podnikatelem oprávněným poskytovat spotřebitelům poradenskou a konzultační činnost. Poradce je povinen poskytovat služby s odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s jemu známými zájmy uživatele.

3.3 Služby budou poradcem poskytovány prostřednictvím uživatelského účtu a webové stránky.

3.4 Uživatel se zavazuje poskytovat poradci nezbytnou součinnost pro poskytování služeb.

3.5 Smlouva o poskytování poradenských služeb nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření a uzavírá se na dobu, po kterou je poskytována služba.

IV. Odměna

4.1 Uživatel se smlouvou o poskytování poradenských služeb zavazuje za poskytování služeb platit poradci odměnu uvedenou ve smlouvě o poskytování poradenských služeb. Odměna je splatná ihned po poskytnutí služby.

4.2 Odměna poradce je splatná bezhotovostně na platební místo určené poradcem, a to na účet poskytovatele. Odměna může být hrazena uživatelem i zálohově před uzavřením smlouvy o poskytování poradenských služeb nebo před poskytnutím služby, formou kreditu, placeného na platební místo určené poradcem, a to na účet poskytovatele.

V. Další práva a povinnosti stran

5.1 Uživatel souhlasí s tím, že poradce může započít s poskytováním služeb dle smlouvy o poskytování poradenských služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.2 Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je uživatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování poradenských služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poradcem.

5.3 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

5.4 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poradce prostřednictvím uživatelského účtu. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle poradce uživateli prostřednictvím uživatelského účtu.

5.5 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování poradenských služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poradcem a uživatelem ze smlouvy o poskytování poradenských služeb.

5.6 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5.7 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poradce za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poradce za vady služeb u poradce zejména prostřednictvím uživatelského účtu a webové stránky. Smluvní strany smluvily, že poradce odpovídá uživateli pouze za zaviněné porušení jeho povinností. Uživatel je zejména oprávněn uplatnit právo z vadného plnění přímo u poradce, popř. prostřednictvím poskytovatele elektronickou poštou na adresu elektronické pošty info@aurandea.com, a to do 24 hodin od poskytnutí služby; v případě, že bude taková reklamace uznána, bude uživateli vrácena uhrazená odměna či její část a bude připsána formou kreditu na platební místo určené uživatelem, a to na účet poskytovatele; uživatel je oprávněn částku použít na úhradu dalších služeb.

5.8 V případě vzniku újmy na straně uživatele v souvislosti s odpovědností poradce za vady plnění podle smlouvy o poskytování poradenských služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poradcem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování poradenských služeb omezení náhrady této případné újmy vzniklé uživateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší 100,- Euro. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování poradenských služeb, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla uživateli v důsledku vad plnění poradce vzniknout, může činit maximálně částku 100,- Euro.

5.9 Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely plnění smlouvy o poskytování poradenských služeb a pro účely jednání o této smlouvě plní poradce prostřednictvím zvláštního dokumentu.

VI. Závěřečná ustanovení

6.1 Pokud vztah založený smlouvou o poskytování poradenských služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva podle předchozí věty není účastník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

6.2 Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky, nestanoví-li donucující ustanovení právního řádu jinak.

6.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

6.4 Smlouvy o poskytování poradenských služeb jsou archivovány poradcem v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné.


Verze ze dne 24/7/2019